Algemene voorwaarden

 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:

  • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden
  • Leverancier: Creative Cave B.V., een besloten vennootschap naar Belgisch recht, gekend in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0664.522.650, met maatschappelijke zetel te 2180 Antwerpen, Groot Hagelkruis 75.
  • Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst een Virtual Reality ervaring afneemt c.q. wenst af te nemen van Leverancier voor een bepaalde periode. Hier valt ook het huren van materiaal onder.
  • Deelnemingsovereenkomst: de overeenkomst tussen de Afnemer en de Organisatie op grond waarvan Afnemer gerechtigd is deel te nemen aan de Virtual Reality ervaring.
  • Deelnemingsovereenkomst: de overeenkomst tussen de Afnemer en de Organisatie op grond waarvan Afnemer gerechtigd is deel te nemen aan de Virtual Reality ervaring
  • Apparatuur: alle apparaten die Leverancier voor gebruik beschikbaar stelt, alsmede alle bij voornoemde zaken behorende accessoires, bekabelingen en verpakkingsmaterialen.
 1. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Deelnemingsovereenkomsten.

2.2 Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. In dat geval treden partijen in overleg teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de niet vernietigde bepalingen uit de Algemene Voorwaarden in acht worden genomen.

 1. Reservering

3.1 Alle reserveringen van Leverancier worden tot stand gebracht via een boekingssysteem van Leverancier. Telefonische reserveringen worden eveneens via dit boekingssysteem ingevoerd. Opdrachten kunnen ook apart afgehandeld worden middels offertes en/of facturaties. De reservering wordt bevestigd per e-mail. Wanneer deze bevestigingsmail niet is ontvangen, is de reservering niet vastgelegd. Let op, de bevestigingsmail kan mogelijk in de spamfolder terecht komen.

 1. Annulering

4.1. Afnemer kan zijn aanmelding/reservering niet eenzijdig wijzigen.

4.2. Annulering van de inschrijving/reservering dienen per email plaats te vinden via info@vroplocatie.be of middels het reserveringssysteem van Leverancier. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt bij annulering van de inschrijving/reservering door Afnemer tot 10 werkdagen voor aanvang wordt het gehele bedrag teruggeboekt. Bij een annulering tot 48 uur voor aanvang wordt er 50% van het totaalbedrag gefactureerd. Daarna is restitutie niet meer mogelijk.

 1. Betaling & administratiekosten

5.1 De Afnemer wordt geacht de door Leverancier gehanteerde tarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. Afnemer dient het totaalbedrag per bank uiterlijk 48 uur voor aanvang van de reservering te voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2. Indien Afnemer een afwijkende betaaltermijn wenst of hanteert van hetgeen wat in 5.1. vermeldt wordt, behoudt Leverancier het recht om administratiekosten in rekening te brengen

5.3 Consumpties en aankopen bij Leverancier kunnen met PIN betaling voldaan worden. In verband met de veiligheid wordt geen contact geld aangenomen.

 1. Minimumleeftijd & begeleiding

6.1. De aanbevolen minimum leeftijd is 8 jaar. Kinderen tot 14 jaar dienen te worden begeleid door minimaal één volwassene.

 1. Aansprakelijkheid

7.1. De afnemer verklaart zich op de hoogte te stellen van het feit dat hem de Apparatuur in goede conditie door Leverancier wordt geleverd.

7.2. Indien zich tijdens de VR ervaring een storing in of aan de Apparatuur voordoet, dient de afnemer dit direct te melden aan een medewerker van Leverancier. Het is de Afnemer niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de Apparatuur, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Indien storingen of gebreken in of aan of van de Apparatuur niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan Leverancier is de afnemer volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn.

7.3. Alle schade die tijdens de geboekte periode aan de Apparatuur is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de Afnemer, zulks indien vergoeding van die schade niet is gedekt door enige door Afnemer afgesloten verzekering.

7.4. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat gedurende de VR ervaring als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van de Apparatuur of die wordt toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het werken met de Apparatuur.

7.5. Leverancier is niet aansprakelijk ingeval van verlies, diefstal of beschadiging van geld, juwelen, sieraden, kunstvoorwerpen, waarde documenten of andere zaken van waarde.

7.6. De aansprakelijkheid van Leverancier is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor Leverancier verzekerd is vermeerderd met het bedrag van het onder die verzekering toepasselijk eigen risico. Leverancier is in ieder geval niet aansprakelijk voor:

  • Schade ten gevolge van het niet opvolgen door de Afnemer van door of namens de Organisatie gegeven instructies en van het niet naleven van algemene normen van openbare orde, goede zeden en fatsoen;
  • Schade ten gevolge van verlies, beschadiging of diefstal van aan de Afnemer toebehorende en naar het Terrein meegebrachte goederen;
  • Schade veroorzaakt door andere Afnemers.

7.7. De Afnemer die toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichting(en), waaronder tevens, doch niet beperkt daartoe, wordt begrepen het in strijd handelen met het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, is tegenover Leverancier aansprakelijk voor de door Leverancier geleden dan wel te lijden schade, zowel direct als indirect, onverminderd diens overige rechten .

7.8. Afnemer vrijwaart Leverancier tegen alle aanspraken van derden in verband met zijn handelen of nalaten.

7.9. Leverancier onthoudt zich van inmenging met betrekking tot geschillen waarbij zij geen partij is waaronder begrepen, doch niet beperkt daartoe, geschillen tussen Afnemers onderling.

 1. Verzekering

8.1. Afnemer dient zorg te dragen voor een dekkende verzekering op de te gebruiken Apparatuur tegen verlies, diefstal of aangerichte schade van of aan de te gebruiken Apparatuur, gedurende de gehele gebruiksperiode. De te verzekeren waarde van de te gebruiken zaken wordt op schriftelijk verzoek van Afnemer door Leverancier meegedeeld.

 1. Overig

9.1. De afnemer zal geen gegevens uit offertes of huurovereenkomsten kopiëren en/of aan derden tonen of bekend maken.

9.2. Tijdens en voor de VR ervaring wordt drugs‐ en/of alcoholgebruik ten strengste afgeraden. Wanneer bij aanvang van het spel een medewerker van Leverancier twijfelt aan de gesteldheid van een Afnemer, heeft de medewerker het recht deze Afnemer te weigeren zonder restitutie van het inschrijfgeld. In het geval van onwenselijk gedrag, behoudt Leverancier het recht om te allen tijde de deelname van de Afnemer af te breken.

9.3. Op de Deelnemingsovereenkomst, waarvan de Algemene Voorwaarden deel uitmaken is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.4. De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar op de websites van Leverancier. Ook worden deze op verzoek toegezonden. Bij het plaatsen van een boeking en/of het accorderen van een offerte verklaart Afnemer zich akkoord met de Algemene Voorwaarden.